LOGITECH Circle Safe (‘PROMOTIE’)

LOGITECH Circle Safe (‘PROMOTIE’)
OFFICIËLE REGELS
AANKOOP IS NIET VERPLICHT. AANBIEDING ONGELDIG WAAR WETTELIJK VERBODEN OF BEPERKT.
1. VEREISTEN OM IN AANMERKING TE KOMEN. De promotie is open voor deelnemers die op de datum van deelname 18 jaar of ouder zijn, en wettelijke inwoners zijn van de Verenigde Staten of andere landen in de Europese Unie waarin deelname onder lokale wetten en reglementen is toegestaan. Om twijfel te voorkomen is het raadzaam dat deelnemers van buiten de Verenigde Staten lokale vereisten controleren om na te gaan of zij in aanmerking komen voor deelname alvorens aan deze Promotie deel te nemen. De functionarissen, directieleden en werknemers van Logitech en zijn moedermaatschappij, en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (‘Logitech’) en alle advertentie-, promotie- en jureringsbedrijven, personen betrokken bij de ontwikkeling, productie of distributie van materialen voor deze Promotie (gezamenlijk de ‘Promotiepartijen’) en naaste familieleden of personen die in hetzelfde huis wonen (ongeacht of ze familie zijn) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Promotie. Als een prijs wordt gewonnen door een minderjarige, wordt deze uit naam van de minderjarige toegekend aan de ouder of wettelijke verzorger van de minderjarige, die alle vereiste acceptatie- en releasedocumentatie moet ondertekenen.
2. PROMOTIEPERIODE. De Promotie begint op 6 december 2016 om 9:00 uur EST en eindigt op 2 januari 2017 om 11:59 uur EST (‘Promotieperiode’). Inzendingen worden gedurende de Promotieperiode geaccepteerd.
3. DEELNAME. Deel een Circle-video van de feestdagen op Instagram. Alle inzendingen moeten #CircleIt en @Logitech bevatten om in aanmerking te komen. Gebruikers kunnen de video die van Circle is gedownload, ook e-mailen aan innercircle@logitech.com. Als u dit nog niet heeft gedaan, moet u een Instagram-account (www.instagram.com) maken (aanvullende bepalingen en voorwaarden van toepassing). Deze Promotie wordt niet gesponsord, gesteund of beheerd door Instagram en is ook niet gekoppeld aan Instagram. U begrijpt dat u uw informatie aan Logitech verstrekt en niet aan Instagram.
4. SELECTIE VAN WINNAARS EN KENNISGEVING. Logitech kiest willekeurig één (1) winnaar uit de in aanmerking komende, ontvangen inzendingen, niet later dan 30 januari 2017 om 20:00 uur EST. De kans dat u de trekking wint, is afhankelijk van het aantal geldige inzendingen dat wordt ontvangen.
Kennisgeving: Potentiële Winnaars worden door Logitech of de aangewezen instantie op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat in het deelnameformulier is opgegeven en moeten binnen 24 uur reageren. Deze periode wordt genomen vanaf de datum en tijd waarop het bericht van Logitech of de aangewezen instantie is verzonden. Als uw antwoord niet binnen de gevraagde tijd wordt ontvangen, wordt de prijs als niet-leverbaar beschouwd en verbeurd verklaard. Logitech selecteert willekeurig een andere Winnaar. Potentiële winnaars die in Canada wonen, moeten bovendien een wiskundige vraag met een tijdslimiet beantwoorden. Deze wordt gegeven tijdens de e-mailcommunicatie met Logitech. De Winnaar(s) moet(en) mogelijk een Verklaring van Geschiktheid, Vrijwaring van Aansprakelijkheid en Publiciteitsrelease ondertekenen. Prijs wordt toegekend binnen vijfenveertig dagen nadat de Winnaar is geverifieerd.
5. PRIJS EN PRIJSBEPERKINGEN. De Winnaar komt in aanmerking voor een van de onderstaande prijzen:
Eén Circle Safe Premium-abonnement (€ 99,99 per jaar voor één camera
Totale voorgestelde verkoopwaarde van alle prijzen: € 99,99
Prijsbeperkingen: Prijzen kunnen niet worden overgedragen of gerestitueerd, moeten worden aanvaard als toegekend en mogen niet met winstoogmerk worden doorverkocht. Er wordt geen contant equivalent of alternatief product of alternatieve prijs aangeboden; behalve dat Logitech zich het recht voorbehoudt om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de prijs te vervangen door een soortgelijk product of de nieuwste release van een product uit dezelfde categorie. Federale, lokale en staatsbelastingen zijn de verantwoordelijkheid van de Winnaars. Indien wettelijk vereist verstrekt Sponsor een 1099_MISC aan iedere Winnaar voor de waarde van de Prijs.
6. BINDENDE WERKING. Door uw inzending in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Officiële Regels. Wanneer u zich niet aan deze Officiële Regels houdt, kunt u worden gediskwalificeerd. Alle federale, lokale en staatswetten zijn van toepassing.
7. ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN De beslissingen van Logitech met betrekking tot deze Promotie zijn definitief. Logitech en zijn Promotiepartijen zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige, verloren, te late, vertraagde of vervormde inzendingen of e-mails, onjuiste of inaccurate vastlegging van deelnamegegevens, inclusief maar niet beperkt tot technische storingen, menselijke of technische fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten of falen van telefoon- of computerlijnen of –netwerken, computerapparatuur, software of een combinatie hiervan.
Alle ingediende inzendingen worden het eigendom van Logitech. Logitech behoudt zich het recht voor deze Promotie zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of deze Promotie op welke manier dan ook en om welke reden dan ook te wijzigen, inclusief, zonder beperking, als Logitech naar eigen goeddunken bepaalt dat fraude, een technische fout of een andere factor buiten Logitech’s redelijke macht de integriteit van de Promotie aantast. Logitech behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een individu te diskwalificeren die het deelname- of stemproces onrechtmatig wijzigt of zich niet aan deze Officiële regels houdt. Elke poging van een persoon om de legitieme werking van de Promotie opzettelijk te ondermijnen, is een overtreding van strafrechtelijke of civiele wetten, en mocht een dergelijke poging worden gedaan, dan behoudt Logitech zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van een dergelijke persoon tot de hoogste mate van de wet. Wanneer Logitech voorwaarden van deze Officiële Regels niet kan afdwingen, betekent dit geen verklaring van afstand van een dergelijke bepaling.
Door deelname aan deze Promotie ontheft en vrijwaart de deelnemer Logitech en zijn Promotiepartijen van enige en alle aansprakelijkheid met betrekking tot aanvaarding, bezit of gebruik (misbruik), of het niet kunnen gebruiken van zaken die voortkomen uit of betrekking hebben op deze Promotie of prijzen.
8. PUBLICITEITSVRIJWARING. Behalve waar verboden bij de wet, zal aanvaarding van een prijs de toestemming van de Winnaar aan Logitech vertegenwoordigen om zijn/haar naam, adres, stem, gelijkenis en prijsinformatie voor promotiedoeleinden te gebruiken, zonder verdere betaling of compensatie, tenzij door de wet verboden.
9. PRIVACY; VERZAMELING VAN GEGEVENS. Informatie die door u wordt opgegeven voor deze Promotie is onderhevig aan het Privacybeleid van de Sponsor op www.logitech.privacy.com.
10. SPONSOR. De Promotie wordt gesponsord door Logitech met Noord-Amerikaanse hoofdkantoren op het adres: 7700 Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, VS.
11. LIJST MET WINNAARS. Winnaar(s) wordt (worden) mogelijk bekendgemaakt op sociale media-accounts van Logitech; u kunt echter ook een lijst met de winnaars ontvangen door een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop te sturen aan Logitech, Global Communications op het adres van de Sponsor binnen 60 dagen na de einddatum van de Promotieperiode. Inwoners van Vermont mogen franco weglaten.
12. DISPUTEN. Deelnemer stemt in met het volgende: (a) alle disputen, claims en oorzaken van actie die voortkomen uit of verband houden met deze Promotie, behalve het beheer van de Promotie, worden individueel, zonder zijn toevlucht te nemen tot een vorm van principieel proces, en exclusief door een gerechtshof met bevoegde jurisdictie dat is gevestigd in Alameda County, Californië, VS, opgelost; (b) alle claims, boetes en toekenningen zijn beperkt tot werkelijke opgelopen contante kosten, inclusief kosten voor het deelnemen aan deze Promotie maar in geen geval advocatenkosten; en (c) de deelnemer mag in geen geval toekenningen verkrijgen voor, en deelnemer ziet hierbij af van alle rechten om, incidentele en gevolgschade, schadevergoeding en alle andere schade te claimen, behalve voor werkelijke contante uitgaven en alle rechten om schade te vergroten. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, GELDT HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET VOOR U. Alle problemen en vragen betreffende de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële regels, of de rechten en plichten van de deelnemer en Logitech in verband met de Promotie, zullen onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van de Staat Californië, VS, zonder inachtneming van haar keuze van wet of conflict van wetsregels.

Related Posts

No related posts found.