LOGITECH HOLIDAY WONDER DIT OF DAT (“ACTIE”)  

OFFICIËLE REGELS

AANKOOP IS NIET VERPLICHT. AANBIEDING IS NIET GELDIG INDIEN WETTELIJK VERBODEN OF AAN WETTELIJKE BEPERKINGEN ONDERHEVIG.

1.         TOELATINGSVOORWAARDEN. De actie staat open voor mensen van 13 jaar of ouder (vanaf de datum van aanmelding), die legaal in Nederland verblijven of andere landen waar deelname onder de lokale wet- en regelgeving is toegestaan. Internationale deelname is toegestaan. Alle medewerkers van Logitech, gelieerde ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie of distributie van materialen voor de Actie en directe familieleden of personen in hetzelfde huishouden van deze personen zijn uitgesloten van deelname. Indien de prijs door een minderjarige wordt gewonnen, dan wordt deze ten behoeve van de minderjarige aan diens ouders of de voogd toegekend, die hebben ingestemd met deelname door het ondertekenen van de voorwaarden.

 

2.    ACTIEPERIODE. De Actie loopt van 7 December 2015 van 10:00 uur CET tot 13 December 2015 23:59 uur CET (“Actieperiode”). Inzendingen binnen deze actieperiode zullen worden geaccepteerd.

 

 

3. HOE U MEE KUNT DOEN. Logitech zal een afbeelding van 4 geselecteerde producten op Twitter plaatsen. Deze post zal tevens op holiday.logitech.com geplaatst worden. Fans dienen in hun reply aan te geven welk product hun favoriet is uit deze selectie, voorafgaand met een #.
Als u het nog niet gedaan heeft, dient u een Twitteraccount (www.twitter.com) aan te maken (aanvullende voorwaarden zijn hierbij van toepassing). Deze Actie is geenszins gesponsord of onderschreven door Twitter. U begrijpt dat u uw gegevens aan Logitech verstrekt en niet aan Twitter. Ieder persoon mag slechts een (1) keer meedoen. Personen die meer dan een (1) keer meedoen zullen worden uitgesloten van deelname.

 

 

4.        SELECTIE VAN WINNAARS EN NOTIFICATIE. Logitech  zal na de Actieperiode, niet later dan 17 december 2015 om 20:00 uur CET, uit de geldige inzendingen willekeurig een totaal van 4 winnaars kiezen. De winkans is afhankelijk van het aantal geldige inzendingen.

NB: Potentiële winnaar(s) zullen door Logitech of door een door Logitech aangewezen instantie op de hoogte worden gesteld via een reply door @LogitechNL op Twitter, en dienen binnen 24 uur vanaf de timestamp van het bericht te reageren. Als u niet binnen 24 uur reageert, dan wordt uw prijs als onbestelbaar beschouwd wat resulteert in het verliezen van de prijs. Logitech zal in dit geval een willekeurige andere winnaar kiezen. De prijs wordt uiterlijk binnen vijfenveertig (45) dagen uitgereikt.

 

5.         PRIJZEN EN PRIJSRESTRICTIES. De winnaar is in staat om een (1) van de onderstaande Logitech-prijzen te winnen (het pakket waarop hij of zij gestemd heeft).

 

Logitech Keys-To-Go – €69.99

 

MX Master – €99.99

 

G920 Driving Force – €399.00

 

Logi Circle – €199.00

 

Totale waarde van alle prijzen: 767,98

 

Voorwaarden met betrekking tot de prijs: Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor geld. De prijzen mogen niet met winst worden doorverkocht. Het is niet mogelijk om een alternatief product toegekend te krijgen. Logitech behoudt zich echter het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment, de prijs te vervangen door een vergelijkbaar product of de nieuwste versie van een product in dezelfde categorie.

 

 

6.    BINDEND EFFECT. Met deelname gaat u akkoord met deze officiële regels. Indien u niet voldoet aan deze officiële regels, dan kan dit leiden tot uitsluiting van deelname. Alle lokale wetten zijn van toepassing.

 

 

7.    ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN. Logitech’s besluiten zijn bindend met betrekking tot alle zaken die verband houden met deze Actie. Logitech en haar Actiepartners zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige, zoek geraakte, vertraagde of vervormde applicaties of e-mails, alsmede onjuiste of onnauwkeurige ingevoerde informatie, waaronder maar niet beperkt tot technische storingen, menselijke of technische fouten, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, defect of falen van welke telefoon, computer, randapparatuur of een combinatie daarvan dan ook.

 

Alle ingediende inzendingen worden eigendom van Logitech. Logitech behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de Actie geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of om de actie op wat voor manier en om wat voor reden dan ook dan ook te wijzigen. Als Logitech naar eigen goeddunken vaststelt dat fraude, technische storingen of overige externe factoren buiten Logitech’s redelijke controle de Actie schaadt, dan behoudt Logitech zich het recht voor om naar eigen goeddunken het individu te diskwalificeren die met de applicatie of het stemproces heeft geknoeid. Elke poging door iedere persoon die opzettelijk de legitieme werking van de Actie ondermijnt wordt beschouwd een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht. Mocht een poging als deze gedaan worden, dan behoudt Logitech zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van deze personen, in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 

Als Logitech niet elk van deze voorwaarden toepast, betekent dat niet dat er afstand gedaan wordt van de betreffende bepaling.

Door deelname aan deze Actie vrijwaart de deelnemer Logitech van volledige aansprakelijkheid met betrekking tot de aanvaarding, het bezit, het gebruik of misbruik of het uitblijven van alle zaken in verband met deze Actie.

 

 

8.    PUBLICITEITSVRIJGAVE. Tenzij bij wet verboden, vormt het aanvaarden van een prijs een overeenkomst met Logitech waarbij de naam, adres, stem, beeltenis en prijsinformatie voor promotionele doeleinden worden gebruikt, zonder dat daarbij verdere betaling of compensatie gemoeid is.
9.    PRIVACY; GEGEVENSVERZAMELING. Informatie die u verschaft ten behoeve van deze Actie is onderhevig aan het privacybeleid van de Sponsor en kunt u vinden opwww.logitech.privacy.com.
10.  SPONSOR. De Actie wordt gesponsord door het hoofdkantoor van Logitech in Noord-Amerika: 7600 Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, USA.

11.  LIJST VAN WINNAARS. De winnaars kunnen worden aangekondigd op de social mediakanalen van Logitech. Echter kunt u ook een lijst van de winnaars ontvangen door een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop naar Logitech, Jessica Monney, Public Relations Manager op het bovengenoemde adres te sturen, uiterlijk 60 dagen na de einddatum van de Actieperiode.

 

 

12.  GESCHILLEN. Deelnemer stemt ermee in dat: (a) alle geschillen, claims en oorzaken van acties die voortvloeien uit of in verband staan met deze actie staan afzonderlijk/individueel worden opgelost; (b) alle claims, uitspraken en awards worden beperkt tot werkelijke out-of-pocket kosten, inclusief de kosten die verband houden met de deelname aan deze Actie, maar in geen geval honoraria van advocaten; en (c) in geen geval zal het de deelnemer toegestaan worden toekenningen te verkrijgen en doet de deelnemer hierbij afstand van alle rechten op het claimen van incidentele en gevolgschade en elke andere schade anders dan voor werkelijke out-of-pocket kosten en/of elk recht op toekenningen waardoor schades zijn vermenigvuldigd of op andere wijze zijn vergroot.

 

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Alle kwesties en vragen met betrekking tot de opbouw, geldigheid, interpretatie en uitvoerbaarheid van deze officiële regels, of de rechten en de verplichtingen van de deelnemer en Logitech of Ultimate Ears in verband met de Actie, wordt bepaald en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californie, USA, zonder uitvoering te geven aan een rechtskeuze of collisieregels.

Related Posts

No related posts found.